Privacy Policy BREINSPOT

BREINSPOT vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. BREINSPOT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die BREINSPOT verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leveranciers en persoonsgegevens die verstrekt worden aan BREINSPOT.

BREINSPOT verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • u gebruik maakt van de diensten van BREINSPOT;
 • u een overeenkomst heeft met BREINSPOT;
 • u een offerteaanvraag doet;
 • u contact opneemt met BREINSPOT;
 • u het aanmeldformulier op de website invult;
 • u een training boekt via de website van BREINSPOT.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BREINSPOT?

BREINSPOT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een overeenkomst met haar heeft en/of omdat u deze zelf aan BREINSPOT verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BREINSPOT verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
 • geboortedatum;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan ons;
 • betalingsgegevens, zoals IBAN-nummer;

BREINSPOT heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

BREINSPOT kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat BREINSPOT zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@breinspot.nl , dan verwijdert BREINSPOT deze informatie.

BREINSPOT verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat BREINSPOT de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

DOELEN EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

BREINSPOT verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt BREINSPOT de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies;
 • u contact met BREINSPOT opneemt via het aanmeldformulier of contactgegevens op de website en/of een bestelling plaatst op de website;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, dienst, tip, handigheid etc.
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

BREINSPOT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

BEWAARTERMIJNEN

BREINSPOT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. BREINSPOT hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.  De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal BREINSPOT zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

BREINSPOT deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als:

 • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

BREINSPOT verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als BREINSPOT uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken, doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE BREINSPOT GEBRUIKT

BREINSPOT gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

BREINSPOT maakt geen gebruik van overige cookies.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • u heeft het recht om de persoonsgegevens die BREINSPOT verwerkt in te zien;
 • u heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • u heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BREINSPOT;
 • u heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@breinspot.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt BREINSPOT u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BREINSPOT reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

KLACHTENRECHT BIJ TOEZICHTHOUDER

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort BREINSPOT dat graag. U kun daarover contact opnemen met BREINSPOT. BREINSPOT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

BREINSPOT neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy.

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor BREINSPOT  worden ingezien, tenzij in deze privacy policy anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met BREINSPOT.

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

BREINSPOT heeft het recht om deze privacy policy te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de privacy policy is aangepast.